Σύμφωνα με τροποποίηση του Ν.4014/11 περί αυθαιρέτων οι τιμές ζώνης των εκτός σχεδίου ακινήτων υπολογίζονται βάση της μικρότερης τιμής της περιφερειακής ενότητας εκτός εξαιρέσεων.

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 49 παρ. 7.α αναφέρει:

"Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούµενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµού, που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, για τον υπολογισµό των προστίµων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δηµοτική κοινότητα του ακινήτου η µέγιστη τιµή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ."