Βήματα & Ερωτήσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων

Α) Διαδικασία τακτοποίησης

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων είναι τα εξής:

1. Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».

2. Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

3. Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

4. Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

5. Ο μηχανικός το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών…»

Ακολουθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες πολεοδομίες με επιλογή που θα προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση σε δείγμα 5% από τις συνολικές δηλώσεις. Όλη η ηλεκτρονική επικοινωνία γίνεται σε συνθήκες υψηλής κρυπτογράφησης με προστασία των δεδομένων είτε από ανάγνωση είτε από αλλοίωσή τους. Όσον αφορά τα σχέδια που θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να προσκομίσει, εφόσον υπάρχει οικοδομική άδεια είναι:

α) Στέλεχος οικοδομικής άδειας
β) Τοπογραφικό διάγραμμα
γ) Διάγραμμα κάλυψης
δ) Κάτοψη ορόφου
ε) Τομές κτίσματος

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν προσκομίζεται το στέλεχος. Σε περίπτωση εκτός σχεδίου κτισμάτων απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ87.

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει το τελευταίο έντυπο Ε9 όπου παρουσιάζεται το ακίνητο όπου εμπεριέχει το αυθαίρετο κτίσμα, (ακόμη και να μην παρουσιάζεται ότι υπάρχει το κτίσμα σε αυτό), καθώς σε περίπτωση που το κτίσμα έχει ολοκληρωθεί πριν από το 2003 δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες που το αποδεικνύουν. (σε περίπτωση που επικαλείστε παλαιότητα και δεν έχετε έγγραφα που να το αποδεικνύουν αναλαμβάνουμε τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας).

Επίσης χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη που να αναφέρει συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του αυθαιρέτου. Ακόμη θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να εξουσιοδοτήσει το μηχανικό μέσω υπεύθυνης δήλωσης για την διεκπεραίωσης της τακτοποίησης. Τέλος θα πρέπει να υπογραφεί και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με την αμοιβή του μηχανικού.

B) Κόστος τακτοποίησης

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

Εμβαδό αυθαίρετου σε τμ * Τιμή Ζώνης * 0,15 * το γινόμενο συντελεστών. (Για εντός σχεδίου βλ λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΤΑΚ, και για τα εκτός σχεδίου την ελάχιστη τιμή ζώνης του νομού που ανήκει)

Το γινόμενο συντελεστών εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι οικοδομική άδειας, τη θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου, το είδος της χρήσης (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π), τον τύπο της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/ και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης, υπέρβαση κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/ και οικοδομικής γραμμής), την αλλαγή ως προς την χρήση της πολεοδομικής άδειας και λοιπές παραβάσεις.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον ΔΩΡΕΑΝ υπολογισμό του προστίμου σας. Η προθεσμία ένταξης στον εν λόγω νόμο είναι 18 μήνες από την έναρξή του (8/8/2013), δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015. Σε περίπτωση υπαγωγής εντός του πρώτου εξαμήνου παρέχονται 102 μηνιαίες δόσεις, εντός του δεύτερου εξαμήνου 84 δόσεις και εντός τρίτου εξαμήνου 60 δόσεις. Ανεξαρτήτου εξαμήνου παρέχεται έκπτωση 20% για εφάπαξ πληρωμή, ενώ σε περίπτωση καταβολής του 30% μεσω δόσεων εντός εξαμήνου παρέχεται επιπλέον έκπτωση 10%.

Γ) Γιατί θα πρέπει όμως να γίνει η τακτοποίηση, έχει αλλάξει κάτι από ότι ίσχυε μέχρι σήμερα?

Σύμφωνα με το νόμο για τα αυθαίρετα (Ν.4014/2011, από τις 21.09.2011, αλλά και το Ν.4178/2013 από τις 8/8/2013) απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης.

Επομένως σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τις 21.09.2011 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

Για το λόγο αυτό, ορθό θα ήταν όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς τη συμφωνία της ιδιοκτησίας τους με τη νόμιμη οικοδομική άδεια να ελέγξουν το ακίνητό τους, αφενός για να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων σε μια μελλοντική μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος και αφετέρου διότι το χρονικό περιθώριο ένταξης στη ρύθμιση είναι περιορισμένο.

Δ) Τι θα συμβεί αν δεν υποβληθεί δήλωση της μη-νόμιμης κατασκευής μου;

Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατάξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής:

α. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου και
β. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί αυτής της αξίας

Επίσης συστήνεται η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ), όπου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Εντοπίζει και ελέγχει τις αυθαίρετες κατασκευές και εκτελεί τις πράξεις κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.
- Συνεργάζεται με τον ΟΚΧΕ και την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» για την ανάθεση τηλεπισκόπησης ή αεροφωτογράφησης της χώρας για πληρέστερο εντοπισμό αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών