Νέος νόμος αυθαιρέτων

Στις 8 Αυγούστου 2013 δημοσιεύθηκε ο Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α) ο νέος νόμος για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιότερο νόμο Ν.4014/2011 ο οποίος είχε κριθεί ως αντισυνταγματικός. Σε γενικές γραμμές ο νέος νόμος στηρίζεται στον παλαιότερο νόμο, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές που μπορεί να συνοψιστούν παρακάτω: (για πιο αναλυτικά βλ εδώ)

1) Πλέον υπάρχουν προϋποθέσεις οριστικής νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, (η ακριβής αναφορά του νόμου είναι "οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση"), εν αντιθέσει με τον προηγούμενο νόμο όπου επερχόταν τακτοποίηση για 30 χρόνια. Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν: α)κτίρια κατοικίας που είναι κτισμένα προ του 1975, β) κτίσματα προ του 1983 γ) μικροπαραβάσεις (BBQ, πέργκολα κ.ά), δ) κτίσματα με υπέρβαση δόμησης έως 40%. Εν αντιθέσει τα κτίσματα με υπέρβαση δόμησης άνω του 40% αναστέλλεται η κατεδάφιση για 30 χρονιά, και κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις, (ένταξη στο σχέδιο, αγορά συντελεστή δόμησης κ.ά) δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης (για πληροφορίες εδώ).

2) Απαγορεύεται η ένταξη στον νόμο για κατηγορίες αυθαιρέτων όπως ίσχυαν και με τον προηγούμενο νόμο (με ορισμένες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις αποστάσεις από οδικούς άξονες), όπως δασικές εκτάσεις, αιγιαλό και παραλία, ρέματα, και σε περιοχές όπου δεν επιτρεπόταν η εν λόγω χρήση γης του αυθαιρέτου. Με τον εν λόγω νόμο ωστόσο δύναται η δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνει τακτοποίηση ακόμη και των εν λόγω αυθαιρέτων, (για πληροφορίες εδώ).

3) Σε γενικές γραμμές ο υπολογισμός του προστίμου του αυθαιρέτου στηρίζεται στον προηγούμενο νόμο. Ωστόσο σημαντική μείωση του συνολικού προστίμου επιτυγχάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) κτίσματα αποκλειστικής χρήσης κατοικίας προ του 1975, όπου το πρόστιμο είναι 500€ ανεξαρτήτου του εμβαδού του κτίσματος. β) μικροπαραβάσεις ανεξαρτήτου του πλήθους τους πληρώνουν 500€.

4) Επίσης επεκτείνονται οι ειδικές ομάδες πληθυσμού όπου δικαιούνται μειώσεις από 85% έως 30% του συνολικού προστίμου εφόσον είναι: α)άτομα με αναπηρία > 80%, β)άτομα με αναπηρία με αναπηρία > 67% με συγκεκριμένο όριο εισοδήματος, γ) Παλλινοστούντες και ομογενείς, δ) Πολύτεκνοι, ε) Τρίτεκνοι με συγκεκριμένο όριο εισοδήματος, στ) Μονογονοϊκές οικογένειες, ζ) Μακροχρόνια άνεργοι.

5) Σημαντική διαφορά επιτυγχάνεται στον αριθμό των δόσεων που καλείται ο πωλήτης να αποπληρώσει το συνολικό πρόστιμό του, όπου από 48 γίνονται 102 δόσεις και μόνο εφόσον ενταχθεί στο νέο νόμο μέχρι 6 μήνες από την έναρξή του, (δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014). Ακολούθως οι δόσεις διαμορφώνονται σε 84 αν ενταχθεί στο δεύτερο εξάμηνο είτε 60 δόσεις μέχρι το τρίτο εξάμηνο. Σε κάθε περίπτωση τη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50€. Δεν διαφοροποιείται η έκπτωση του 20% της εφάπαξ καταβολής όποτε και από τα 3 εξάμηνα γίνει η υποβολή. Διατηρείται η διάταξη όπου εφόσον πληρωθεί το 30% του ποσού μέσω δόσεων παρέχεται έκπτωση 10% ανεξαρτήτου εξαμήνου.

6) Όσοι κάνουν χρήση του νόμου θα μπορούν να συμψηφίσουν μέχρι το 50% του προστίμου με το κόστος που θα καταβάλλουν για να βελτιώσουν ενεργειακά ή στατικά το ακίνητό τους, και εφόσον οι δαπάνες αυτές έχουν γίνει μετέπειτα από τις 8/8/2013 και για κτίρια προ του 2003. Έτσι για παράδειγμα αν το πρόστιμο του αυθαιρέτου αντιστοιχεί σε 10.000Ε, τότε μπορεί να γίνει συμψηφισμός με δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης έως 5.000Ε, και δηλαδή με αυτόν τον τρόπο προκύπτει δωρεάν η ενεργειακή ή στατική αναβάθμιση του κτιρίου. (απευθυνθείτε σε εμάς και για το πρόγραμμα εξ οικονόμιση κατ οίκον)

7) Μεγάλη μείωση επιτυγχάνεται για αλλαγή χρήση γης εντός του νόμιμου περιγράμματος.

8) Λόγω του ότι ο Ν.4014/2011 έχει κριθεί αντισυνταγματικός είναι υποχρεωτικό όλα τα αυθαίρετα του προηγούμενου καθεστώτος να ενταχθούν στο νέο νόμου του 4178/2013